کمک به سالمندان نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 300
سن : 65 محل تولد : همدان
وضعیت مسکن : اجاری شغل : از كارافتاده
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 10
علت درخواست کمک : کمک معیشت زندگی

20,000,000 ریال


1,392,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

18,608,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 301
سن : 80 محل تولد : قم
وضعیت مسکن : اجاری شغل : از كارافتاده
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 10
علت درخواست کمک : کمک معیشت زندگی

20,000,000 ریال


3,662,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

16,338,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 303
سن : 64 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 10
علت درخواست کمک : کمک معیشت زندگی

10,000,000 ریال


1,353,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

8,647,000 ریال