دانش آموز و دانشجویان نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 265
سن : 10 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : محصل
درآمد ماهیانه : 550000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

30,000,000 ریال


4,792,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

25,208,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 266
سن : 13 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : محصل
درآمد ماهیانه : 550000 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

30,000,000 ریال


3,502,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

26,498,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 267
سن : 17 محل تولد : اردبيل
وضعیت مسکن : ملکی شغل : محصل
درآمد ماهیانه : 400000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

30,000,000 ریال


3,500,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

26,500,000 ریال