اکرام ایتام نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 241
سن : 12 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : محصل
درآمد ماهیانه : 550000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

50,000,000 ریال


12,365,002 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

37,634,998 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 250
سن : 4 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : ...
درآمد ماهیانه : 600000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

50,000,000 ریال


5,940,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

44,060,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 445
سن : 34 محل تولد : قوچان
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 2000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 4
علت درخواست کمک : توجه : با توجه به صغیر بودن نیازمند ، پرونده به نام سرپرست و قیم ثبت شده است.

20,000,000 ریال


652,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

19,348,000 ریال