اشتغال و کارآفرینی نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 233
سن : 36 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 1000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 18
علت درخواست کمک : ایشان خانم سرپرست خانوار ونیازمند اشتغال می باشد.

100,000,000 ریال


2,037,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

97,963,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 235
سن : 40 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : كارگر خدمات
درآمد ماهیانه : 2000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 18
علت درخواست کمک : ایشان خانم سرپرست خانوار ونیازمند اشتغال می باشد.

100,000,000 ریال


1,103,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

98,897,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 238
سن : 38 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 600000 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک : ایشان خانم سرپرست خانوار ونیازمند اشتغال می باشد.

100,000,000 ریال


3,272,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

96,728,000 ریال